Aktualności

Szanowni Państwo!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że

w dniu 2 kwietnia 2021r. (piątek)


Ośrodek
będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

_______________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w organizowanej w dniach od 22.02.2021r. do 28.02.2021r. akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Ww. okresie, Prokuratorzy w godzinach urzędowania, w siedzibie Prokuratury przy ul. 20 Października 16, pełnić będą dyżury telefoniczne – udzielając bezpłatnych porad pokrzywdzonym.

Ww. okresie, Pani Arleta Wojtaszak (pracownik socjalny) w godzinach urzędowania w siedzibie tut. Ośrodka, pełnić będzie dyżur (tel. 61/28-515-35), a w razie potrzeby podejmie współpracę z Prokuratorem.

__________________________________________

Szanowni Państwo!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że

w dniu 31 grudnia 2020r. (czwartek)


Ośrodek
będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

__________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYKOSY !

Dnia 24 grudnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach będzie nieczynny.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

_____________________________________________________________________________________

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zatrudni na stanowisko Głównego Księgowego.

Więcej informacji w zakładce: Oferty Pracy - ogłoszenia

 

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

_______________________________________________________________________

W związku z faktem, iż Urząd Gminy w Krzykosach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach prawnie nie mogą podjąć się organizacji pogrzebu śp. Zbigniewa Sobczaka z uwagi na przepisy prawa  tj. art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z którego wynika, że za pochówek odpowiedzialna  jest gmina właściwa ze względu na miejsce zgonu.

Jednakże, mając na uwadze fakt, iż Ww. był mieszkańcem Naszej Gminy, czujemy się w moralnym obowiązku w podjęciu działań w sprawieniu pochówku. W związku z powyższym, prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na nr konta 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001 w celu organizacji pogrzebu.

 

Wójt Gminy Krzykosy

/-/ inż. Andrzej Janicki

_______________________________________________________________________

Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub pełnoletni uczeń sam na siebie.

Jakie jest kryterium dochodowe?

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w godzinach pracy instytucji.

Jakie są terminy składania wniosków?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego  do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

________________________________________________

Szanowni Państwo!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że

w dniu 12 czerwca 2020r. (piątek)


Ośrodek
będzie nie czynny.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że

w dniu 10 kwietnia 2020r. (piątek)


Ośrodek
będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach